Regulamin sklepu internetowego mintmag.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem sklepu internetowego mintmag.pl oraz domeny mintmag.pl jest Mint Sp.Z.o.o z siedzibą w Tokarach, ul. Św. Teresy z Lisieux 14, 83-304 Tokary

 2. Dane kontaktowe sklepu internetowego mintmag.pl to: e-mail: kontakt@mintmag.pl oraz tel.: +48 505 457 390. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest siedziba mintmag.pl w Tokarach, ul. Św. Teresy z Lisieux 14, 83-304 Tokary k.Gdańska

 3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

§ 2

Definicje

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Prowadzący Sklep – oznacza właściciela sklepu wskazanego w §1 ust. 1,

 2. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu bez rejestracji (Użytkownik niezarejestrowany) lub posiadając konto użytkownika (Użytkownik zarejestrowany),

 3. Klient -Użytkownik, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć umowę ze Prowadzącym Sklepem.,

 4. Cena – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta oraz ewentualnych kosztów dodatkowych,

 5. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mintmag.pl

 6. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem mintmag.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,

 7. Towar– produkty sprzedawane przez mintmag.pl

 8. Umowa sprzedaży (Umowa)– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mint Sp.Z.o.o (właścicielem Sklepu internetowego mintmag.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 9. Zamówienie– oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, specyfikację i liczbę Towaru.

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014 r.)

 12. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem mintmag.pl

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

2) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego

3) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).

2) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

3) włączona obsługa plików cookies

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia komputerowego z dostępem do Internetu.

 2. Użytkownik Sklepu może zarejestrować się tworząc konto użytkownika. Podczas procesu rejestracji Użytkownik będzie musiał podać następujące dane służące identyfikacji i umożliwiające dostarczenie zamówionych Towarów oraz w przypadku przedsiębiorców dane umożliwiające wystawienie faktury VAT:

 3. Regulamin sklepu jest stale dostępny w serwisie internetowym sklepu pod adresem www. mintmag.pl Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu mintmag.pl a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy z konsumentem najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową Sklep poinformuje klienta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane.

§ 4

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego mintmag.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Mint Sp.Z.o.o.

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Prowadzący sklep może usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika.

§ 5

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mintmag.pl, i wykonać następujące czynności:

1) korzystając z kreatora dokonać wyboru specyfikacji zamawianego Towaru

2) dodać do koszyka

3) wybrać sposób zapłaty oraz dostawy

4) podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia takie jak

a) imię i nazwisko lub firmę Klienta

b) adres dostawy

oraz zaakceptować Regulamin w przypadku gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany lub zalogować się do konta Użytkownika gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany.

5) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 2. Akceptacja Zamówienia przez Klienta niebędącego Konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki.

 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mint Sp.Z.o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest wytworzenie na zamówienie, według specyfikacji Klienta, sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.

 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

 5. Umowę traktuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 5.

 6. Realizacja zmówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, tj. całkowitej ceny za Towar wraz z kosztami wysyłki Towaru, płatnej przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sklep.

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sklepu na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§ 6

Dostawa

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sklep na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem może wysłać zamówiony Towar poza granice RP, po uprzednim zaakceptowaniu przez Klienta kosztów wysyłki oraz ewentualnych kosztów dodatkowych (np. cło).

 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, serwisem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wybranej przez Sklep. Koszty dostawy zostały przedstawione na podstronie koszty i czas dostawy. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany doręczyciela zamówionych przez Klienta towarów bez jego zgody w przypadku, gdy skorzystanie z wybranego przez klienta sposobu dostawy z powodu okoliczności, za które sklep nie ponosi odpowiedzialności będzie nadmiernie utrudnione lub niemożliwe albo wiązać się będzie niebezpieczeństwem niedostarczenia przesyłki w terminie wskazanym przez Sklep. Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w zawiązku ze zmianą doręczyciela.

 5. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 15 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia oraz zaksięgowaniu ceny za wytworzony Towar wraz z kosztami przesyłki zamówionego Towaru, do dnia wydania Towaru Klientowi.

 6. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, której Sklep zlecił wykonanie usługi dostarczenia Towaru do Klienta. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu. Zamówiony Towar może być odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie mintmag.pl po uprzednim umówieniu.

 7. Wydanie Towaru klientowi będącego konsumentem następuje z chwilą odbioru przez niego towaru od doręczyciela i z tą chwilą również na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jednakże, jeżeli na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem będącym konsumentem Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi,

Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Klienta faktury VAT. W przypadku Niezarejestrowanych Użytkowników Klient zobowiązany będzie do podanie niezbędnych w tym celu danych.

§ 7

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty dodatkowe.

 3. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia kosztów dodatkowych, o których mowa w ust. 2. powyżej.

 4. Rabaty i promocje nie łączą się.

 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny, kosztów przesyłki, oraz ewentualnych kosztów dodatkowych:

1) przelewem na numer konta bankowego. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Mint Sp.Z.o.o

2) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Tpay. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Mint Sp.Z.o.o

 1. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń.

 2. W przypadku wybranych Towarów Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany przez zawarciem umowy.

 3. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

§ 8

Uprawnienia z tytułu rękojmi i reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową zawieranej podmiotami innymi niż Konsumenci.

 1. Prowadzący sklep całkowicie wyłącza odpowiedzialność z swoją tytułu rękojmi w umowach zawieranych z podmiotami innymi niż konsumenci. Reklamację z powodu niezgodności Towaru z umową mogą być w takim przypadku składane jedynie na podstawie postanowień poniższych, a odpowiedzialność Prowadzącego Sklep w tym zakresie oparta jest na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@mintmag.pl

 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności Towaru z umową .

 4. Klienci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru.. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

 5. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na koszt Klienta.

 6. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 7. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Prowadzący Sklep poinformuje Klienta o proponowanym sposobie załatwienia sprawy.

§ 9

Zgłoszenie reklamacji przez Konsumentów.

  1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ mintmag.pl

  3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu. Jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), reklamacje będą rozpoznawana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia reklamacji.

§ 10

Uprawnienia Konsumentów z tytułu rękojmi.

   1. Prowadzący Sklep jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad

2. Prowadzący Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Prowadzący Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Prowadzącego Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Prowadzącego Sklep, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta poprzez inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2) żądać usunięcia wady.

8. Prowadzący Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Prowadzący Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Prowadzącego Sklep.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Prowadzącemu Sklep w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Prowadzącego Sklep.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Prowadzący Sklep, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 10

13. Prowadzący Sklep obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

1) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

2) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

3) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

4) żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Prowadzący Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Prowadzącego Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w ust. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się ust. 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Prowadzący Sklep wadę podstępnie zataił.

23. Prowadzący Sklep o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 11

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Ustawy o prawach konsumenta

  1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny pod adresem kontakt@mintmag.pl lub w innej formie zgodnej jeśli z jej treść wynika chęć odstąpienia od umowy

  3. Prowadzący Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub rejestracji albo inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Prowadzącemu Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

  7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  9. Prowadzący Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego Sklep, Prowadzący Sklep nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy o prawach konsumenta.

  10. Prowadzący Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  11. Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Prowadzący nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 12

Prawa autorskie

   1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego www.mammazine.com.pl, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Prowadzącemu Sklep.

   2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Mint Sp.Z.o.o i jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Prowadzącego Sklep, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§ 13

Ochrona danych osobowych

 1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Administratorem danych osobowych Klienta jest Mint Sp.Z.o.o bazy danych GIODO

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Klient jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mint Sp.Z.o.o także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

 4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:

1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Mint Sp.Z.o.o

2) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Mint Sp.Z.o.o i jej Partnerów (zapis na newslettera).

 1. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§14

Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie spory pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Prowadzącego Sklep, jednakże, gdy Klientem jest konsument spór rozstrzygany będzie przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.

  2. Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Prowadzącym Sklep.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zapisz się na newsletter

MINT MAGazyn online to lifestylowy serwis dla mam. To portal o pozytywnym macierzyństwie i szczęśliwym dzieciństwie. Zajrzyj do nas po codzienną dawkę inspiracji. Poczuj miętę do MINT!

Copyright MINT Project design SHABLON

Pin It on Pinterest